CATEGORIES
UNIFORM DETERMINATION
SOLAR LUNAR CALENDAR
WEB LINKS
General information  » The truth about The Gautama Buddha » Detail
The truth about The Gautama Buddha
Excerpts from the lectures of the Teacher Connecting Science-Religion-Spirituality help explain superstitious phenomena, religion transforms, embellish one's status, spread evil dhamma, and spirituality. Spirit, super hypotenuse, miraculous ...).

                 The truth about The Gautama Buddha

This content is extracted from a lecture by Mr. Do Thanh Hai in TOTHA course 15/05/2017 on the topic "The Truth about Buddha" (The True Gautama Buddha) was published in the book "Pham Vong Kinh. Essay Award "Da Nang Publishing House 2017. With the scientific explanation of the Master (meticulous concentration -> rational wisdom) in the lessons, and the presentation of the booklet suitable to all cognitive objects has helped TOTHA practitioners realized a lot of hidden secrets throughout the ancient times, finding and retrieving each bodhi leaf in the hand of Duc The Ton that day ... How precious, very happy, from Now together we will re-enlighten the correct path of enlightenment and light up the light of wisdom together on the journey of consciousness evolving in accordance with that day's original enlightened righteousness. Guru Cô-talk Mā-ni has once preached ... That is really called the Buddha disciple (Xem tiếp->)

This content is extracted from the lecture of Mr. Do Thanh Hai in the TOTHA course 15/01/2016 on the topic "Decoding the ideological enlightenment symbols, often called the enlightened statues / Buddha statues" according to the teaching. The original Buddhist solution and was published in the book "Pham Vong Kinh Tinh Giai", Da Nang Publishing House 2017. With his scientific explanation (meticulous right concentration -> rational wisdom) in the lessons, At the same time, the way the booklet is presented to all cognitive objects has helped TOTHA trainees realize a lot of hidden secrets throughout the past ... It is so precious, now we will re-enact the stars together. to be right and to light up the light of wisdom throughout the path of evolutionary study in accordance with that day's original enlightened righteousness that the guru of Kāmānāma taught ... That is true. the so-called Buddhist disciples (Xem tiếp->)

 Correct understanding of Cong Duc

 This content is extracted from Master's supplementary lecture for class I and II on June 18, 2015. It is surprising that since a long time, observing the precepts, righteous karma, diligent study Few of the dharma teachings that even the concept of Gongfu have been properly understood? ...

 Thầy khuyên rằng:

        "Không phân biệt phước đức và công đức thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao mà thấy đường vào Đạo!".

     "Hô hào, xưng tán tu theo Phật, hành theo Phật, tôn kính Phật,... mà không hiểu hoặc hiểu sai lời Phật và chư Tổ dạy, đó là hành vi tự dối gạt chính mình, dối gạt mọi người, là phỉ báng Phật và chư Tổ" (Xem tiếp->)

 

                Hiểu đúng về Giải thoát

     Hai chữ "giải thoát" hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì (đối tượng giải thoát), điều gì trói buộc, giam hãm ta (phạm vi, phạm trù giải thoát)? chứ không lấp lững lập lờ, đánh đồng việc giải thoát tình huống đời thường đa tạp (tương đối tính -> kiến tướng giải thoát) mà qui đồng (tà kiến) thành giải thoát Dukkha (tuyệt đối tính -> kiến tánh giải thoát), nếu hiểu sai điều cơ bản nầy thì sao mà thành tựu giải thoát?....

   Thầy khuyên rằng:

           "Không phân biệt giữa giải thoát tình huống(lụy cảm, nghịch cảnh, thất tình, lục  dục, tà kiến biện thông) theo đời thường và giải thoát Dukkha theo phật học thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà tức là chính ta đã tự trói buộc tự ta bởi tà kiến...thì sao mà được giải thoát!". 

              "Hô hào, xưng tán tu theo Phật, hành theo Phật, tôn kính Phật,... mà không hiểu hoặc hiểu sai lời Phật và chư Tổ dạy, chẳng khác nào hành vi tự dối gạt chính mình, dối gạt mọi người, là phỉ báng Phật và chư Tổ".   (Xem tiếp->)

 

                       Hiểu đúng về Pháp

        Nói về "Pháp" hầu như đều hiểu theo nghĩa hẹp là pháp phật hay pháp môn hay pháp tu luyện, kinh tụng, đọc, chú ngữ, pháp thuật, pháp thần thông... xem đó là bí mật, siêu huyền, là quý báu, là tối thượng,...

     Thầy khuyên rằng:

         "Không phân biệt giữa Pháp và giáo pháp thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao mà thoát khỏi sự vây hãm, níu kéo của vạn pháp tạo nên vòng quẫn luân hồi thì sao mà được thật sự giải thoát!"

       "Hô hào, xưng tán tu theo Phật, hành theo Phật, tôn kính Phật,... mà không hiểu hoặc hiểu sai lời Phật và chư Tổ dạy, chẳng khác nào hành vi tự dối gạt chính mình, dối gạt mọi người, là phỉ báng Phật và chư Tổ".   (Xem tiếp->)

 

                  Sáu cửa khai ngộ thật sự

    Đây là phần trích lược từ bài giảng của Thầy dành cho lớp II TOTHA về đề tài: "Thiếu thất lục môn theo góc nhìn khoa học". Truy cứu qua nhiều tài liệu(Trạch pháp giác chi) + Lời giới thiệu của cố Hòa thượng Thích mãn Giác dịch giả phần "Pháp bảo đàn kinh" trích từ tập sách "The Platform Suttra Of The Sixth Patriarch" của cố Giáo sư Philip Boas Yampolsky sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn trên con đường tu học giác ngộ mà không bị mê lầm theo tà pháp và cùng thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật từ thuở xưa.

    Thầy khuyên rằng:

         "Không phân biệt giữa Tướng và Tánh/An thân(Lạc tướng cảm chiêu)An tâm[Vô tướng hư minh(hỉ, lạc, an, bi)] thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao mà thoát khỏi sự vây hãm, níu kéo của vạn pháp tạo nên vòng quẫn luân hồi thì sao mà được thật sự giải thoát!"

       "Hô hào, xưng tán tu theo Phật, hành theo Phật, tôn kính Phật,... mà không hiểu hoặc hiểu sai lời Phật và chư Tổ dạy, chẳng khác nào hành vi tự dối gạt chính mình, dối gạt mọi người, là phỉ báng Phật và chư Tổ".  (Xem tiếp->)

 

                   Bản chất của chư pháp

      Chư pháp biến hóa không lường (trùng trùng duyên khởi) tạo ra thế gian muôn sắc thái đan xen lẫn nhau (vây phủ lẫn nhau) từ đó mà tao vòng nhân/quả sanh/diệt lân hồi không cùng tận (xét trong hệ quy chiếu tương đối). Bản chất của chư pháp là thường niệm (≡ vô trụ), gồm (hàm chứa) 3 tướng trạng (tam bỗn tướng niệm) đặc thù hay (hay 3 tính chất căn bản) xét trong hệ quy chiếu nhận thức của 5 giác quan hạn hữu (lục căn thọ thức). Ba tính chất căn bản (hay 3 thuộc tính căn bản) ấy chính là: Sanh/Diệt, Tăng/Giảm và Tịnh/Cấu phản ảnh từ nhật thức tổng quan xuyên suốt của trí tuệ (Bát nhã). Bản tánh (≡ thực tướng) của chư pháp là vô niệm (vô niệm tướng ≡ niệm tánh), khi tập luyện chỉnh sửa (tu luyện) khai mở trí tuệ đến tột cùng (Ba la mật đa), tức là công phu tu luyện giúp hóa giải hoàn toàn (khai hợp dung thông) sự ràng buộc của 5 giác quan hạn hẹp [≡ không bị lệ thuộc vào lục căn(vô nhãn/nhỉ/tỉ/thiệt/thân/ý)] -> tức thì chúng ta sẽ cùng đồng tỉnh nhận ra chân lý.

     Thầy luôn nhắc nhở:

           "Không phân biệt giữa Sám hối trước tướng/Tự tánh sám hối(vô tướng)  Quy y sắc tướng/Tự tánh quy y(vô tướng) Tiểu thừa/Đại thừa Chúng sanh tri kiến/Phật tri kiến Thiền/Tọa thiền/Chánh Định(bất chấp tướng và vô trụ tâm) và... thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao mà thoát khỏi sự vây hãm, níu kéo của vạn pháp tạo nên vòng quẫn luân hồi thì sao mà được thật sự giải thoát!"   (Xem tiếp->)

 

 

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM - ĐT0909777929 - 0908883380 - 0909631630 Email:  tothaho@gmail.com, phapluantotha@gmail.com

 

Copright 2009 www.totha.vn,
All rights reserved.